ต้นไม้เพื่อช้าง

ตั้งแต่ปี 2551 มูลนิธิพาช้างกลับบ้านได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 600,000 ต้น เพื่อช่วยเหลือช้างในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย กัมพูชา และเกาะบอร์เนียว เราทำการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ช้างขาดแคลนอาหาร ความหลากหลายทางธรรมชาติ และแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม

เป้าหมายของเราคือการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูและรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้าง เพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของช้างในธรรมชาติ เพื่อทำให้โครงการนี้เป็นจริง เราจึงต้องการความช่วยเหลือจากคุณ คุณจะช่วยเราปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อช้างไหม?

ในแต่ละปีมูลนิธิพาช้างกลับบ้านปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้หลายพันต้นเพื่อขยายพื้นทีป่า เพิ่มความหลากหลายทางธรรมชาติ และฟื้นฟูเส้นทางการอพยพของช้าง เราได้ทำการหาพันธุ์พืชตัวอย่างจากพรรณไม้โครงสร้างซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีดั้งเดิมของพื้นที่นั้น (หน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า(FORRU) มช.) เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูป่า

มูลนิธิพาช้างกลับบ้านได้เพิ่มความหลากหลายทางธรรมชาติของป่าและโอกาสการอยู่รอดของช้างในธรรมชาติโดยการดึงดูดสัตว์ป่า ปลูกพรรณไม้โครงสร้าง ป้องกันไฟป่า และเพิ่มแหล่งน้ำ โครงการฟื้นฟูป่าของเราเน้นการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นให้แก่ช้าง

[images][/images]

มูลนิธิพาช้างกลับบ้านจะสร้างทุ่งหญ้าและป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามความต้องการของช้างด้วยวิธีการที่กล่าวมา ช้างจึงจะได้ไม่ไปบุกรุกหมู่บ้านและพืชผลของชาวบ้าน นอกจากการปลูกต้นไม้แล้ว มูลนิธิพาช้างกลับบ้านยังได้ทดสอบและพัฒนาการจัดการป่าไม้แบบต้นทุนต่ำ เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น วนวัฒนวิทยา ปั้นเมล็ดพันธุ์ การกำจัดต้นไผ่เพื่อสร้างทุ่งหญ้า การรองรับและกักเก็บน้ำ(เขื่อนขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ำ และร่องชะลอน้ำ) ก่อนที่จะถึงหน้าแล้งมูลนิธิพาช้างกลับบ้านได้ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการสร้างแนวกันไฟ และจัดตั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่าให้รับผิดชอบบริเวณที่ปลูกป่าไม้


นอกเหนือไปจากองค์กรของไทยที่เป็นพันธมิตรกับเราแล้ว ก็ยังมีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาช่วยปลูกและดูแลต้นไม้ในพื้นที่ที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์ช้าง เราให้ความสนใจในการอนุรักษ์ช้างป่าในหลายพื้นที่ ได้แก่ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเกาะบอร์เนียว เรายังช่วยพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างที่ศูนย์บริบาลช้าง และศูนย์อนุรักษ์ช้างกัมพูชา

[images] [/images]

10 ยูโร = ต้นไม้ 10 ต้น
ร่วมบริจาคได้ที่นี่เพื่อสนับสนุนโครงการต้นไม้เพื่อช้าง

เงินที่คุณบริจาคจะนำไปใช้ ดังต่อไปนี้

  • สร้างศูนย์เพาะพันธุ์พืชในหลายแห่งของประเทศไทย
  • การทัศนศึกษาสำหรับนักเรียน
  • โครงการปลูกต้นไม้
  • ซื้อพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และอุปกรณ์สำหรับการปลูกต้นไม้ต่างๆ
  • จัดการอบรมแก่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูป่า
  • จัดการอบรมแก่อาสาสมัครและนักเรียน
  • อุปกรณ์การสอนและใบปลิว
เราทำงานร่วมกับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเสมอ
Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page