พันธกิจและนโยบาย

เรามุ่งมั่นในการสร้างการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อช้างที่ถูกกักขัง

พันธกิจของเราคือการสร้างโลกที่คนและช้างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
วิศัยทัศน์ของเราคือการทำงานเพื่อเป้าหมายระยะยาว

[images] [/images]

โดยทั่วไปเราต้องการที่จะป้องกันการสูญพันธุ์ของช้างเอเชียโดย

1. การคุ้มครองช้างป่าและปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัย

เรากำลังดำเนินการปรับปรุงป่าไม้สำหรับช้างป่าเพื่อสร้างและรักษาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกว่า ประการแรกเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของช้าง นอกจากนี้การคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างยังช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ช้างเอเชียต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการขาดแคลนแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารที่รุนแรง ดังนั้นเราจึงมุ่งรักษา ขยาย และปรับปรุงที่อยู่อาศัยของช้าง โดยการปลูกป่าและบรรเทาความขัดแย้งของช้างกับมนุษย์ เราพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของช้างป่า

2. การปฏิบัติต่อช้างที่ถูกกักขังอย่างมีจริยธรรม

การสร้างรายได้ให้กับช้างที่ถูกกักขังถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอยู่รอดของพวกมัน BTEH เชื่อว่าการสร้างรายได้ให้กับช้างที่ถูกกักขังสามารถทำได้ด้วยวิธีที่มีจริยธรรม เป็นไปตามธรรมชาติ และมีความยั่งยืน ดังนั้นเราจึงส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ทำงานร่วมกับช้างโดยไม่ขัดขวางหรือผิดธรรรมชาติของช้าง เราเข้าใจดีว่าการสร้างรายได้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดูแลช้าง เราจึงเลือกสนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรกับสัตว์ เป็นตามธรรมชาติ และมีความยั่งยืน

3. ลดความขัดแย้งระหว่างช้างกับมนุษย์

มูลนิธิพาช้างกลับบ้านมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างโอกาสการอยู่รอดของช้างเอเชียให้ดีขึ้น เราบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ด้วยการฟื้นผูที่อยู่อาศัยตามธรมมชาติและหาแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืนเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับช้าง เราร่วมมือกับองค์กรและชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด โดยที่ชุมชนท้องถิ่นจะมีส่วมร่วมในการอนุรักษ์และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างความสงบสุขระหว่างคนและช้าง

4. การศึกษา

โปรแกรมการศึกษาของเราเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับช้างและที่อยู่ของพวกมันในอนาคต  โครงการของเรามักได้รับการเผยแพร่บนสื่อสังคม เราจัดประชุมสาธารณะ รวมถึงการนำเสนอโครงการต่อโรงเรียน ทุกๆปีเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาสาสมัครหลายพันคนผ่านทางกิจกรรมและการกุศล

วิธีการของเรา

ลงมือปฏิบัติ มองโลกในแง่บวกและในความเป็นจริง จำเป็นต้องเน้นย้ำว่ามูลนิธิพาช้างกลับบ้านต่อต้านความรุนแรงต่อช้างในทุกรูปแบบ เราเป็นองค์กรอิสระและเป็นกลางทางการเมือง แน่นอว่าทุกคนที่ทำงานให้กับ BTEH มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองส่วนบุคคลแต่ไม่ใช่ในนามของ BTEH การตัดสินใจทำด้วยความเคาระต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

Antoinette van de Water, ฤดูร้อน2560

 
ดาวน์โหลดแผนกลยุทธ์ของเรา 2561-2565
รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลดแผนการทางนโยบาย 2557-2559
ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2559

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page