en | nl | th

Onderzoek

Het is voor ons van groot belang om inzicht te krijgen in de houding van lokale gemeenschappen ten opzichte van het conflict tussen mens en dieren in het wild. Doel is om duurzame strategieën te ontwikkelen die dit soort conflicten kunnen verminderen. 
In oktober 2015 hebben BTEH en leiders op het gebied van natuurbescherming een onderzoek gehouden onder 410 mensen uit de omgeving van het Chong Sa Dao subdistrict. 
De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek werden uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Miami. Het leverde BTEH een beter inzicht op in de gecompliceerde relatie tussen mens en olifant in Salakpra Wildlife Sanctuary.

De onderzoeksresultaten zijn als volgt:

  • Mensen, werkzaam in de landbouw, hebben een negatiever beeld van olifanten. Om de reden dat gewassen als cassave, banaan, broodvruchten en mango worden regelmatig geplunderd.
  • Mensen die profiteren van een natuurbeschermingsprogramma vanuit de gemeenschap hebben een veel positiever gevoel over olifanten, ten opzichte van dorpelingen die niet van deze programma’s profiteren.
  • De meeste mensen (87%) vinden het belangrijk om te investeren in de bescherming van olifanten omdat deze dieren zowel ecotoeristen als beschermingsinitiatieven aantrekken. Dit komt voornamelijk door het feit dat de lokale bevolking een lange geschiedenis heeft betreft een harmonieus samenleven met olifanten. Plus het feit dat de olifant als het symbool van Thailand wordt gezien.

[images] [/images]

Naast het onderzoek heeft BTEH het Participatory Action Research opgezet om mensen uit de gemeenschap en parkrangers samen te brengen om gezamenlijk te praten over verzoening in dit conflict. Participatory Action Research faciliteert de ontmoetingen en stimuleert de gemeenschap zelf om de beschermingsprojecten te beheren. 
Onder het gezamenlijke motto ‘Een gezonde omgeving voor olifanten maakt mensen gelukkig’ zijn de activiteiten, die zowel de gemeenschap als de parkmedewerkers graag willen zien, besproken en toegevoegd aan de planning van het Conservation Leadership Program. Meer informatie hierover leest u op pagina Conservation Leadership Program. Onderzoeksdata omtrent het gedrag van olifanten en de routes die zijn nemen, zijn belangrijk om ons herbebossingswerk te kunnen plannen. In Borneo heeft het Danau Girang Field Centre van het Lower Kinabatangan Wildlife Sanctuary onderzoek gedaan om modellen te ontwikkelen voor het onderhouden van habitat en om corridors te lokaliseren. Op dit moment hebben negen olifanten een GPS-halsband gekregen waardoor we beter migratieroutes en probleemgebieden in kaart kunnen brengen. Met dit project gebruiken we onderzoeksdata om actief de Borneose olifanten voor uitsterven te behoeden.

Voor herbebossingsprojecten is onderzoek essentieel om gegevens te verkrijgen over levenskansen en groei van bomen. We krijgen tevens de gelegenheid om te leren van successen en mislukkingen uit het verleden. We ontdekken of de geplante bomen wel of niet overleven en hoe ze groeien de eerste jaren na het planten in een bepaald klimaat en onder specifieke omstandigheden. Na verloop van tijd meten we hoe snel een hersteld bos overeenkomt met het gewenste ecosysteem. En daardoor opnieuw een geschikte leefomgeving voor wilde olifanten wordt.

Door het opzetten van experimentele percelen kunnen we antwoord geven op vragen als:

  • Welke onderzochte boomsoorten voldoen aan de gegeven criteria?
  • Wat is het beste plan om een plantage goed te laten groeien onder lokale omstandigheden? Bijvoorbeeld: welke soorten doen het goed in Salakpra Wildlife Sanctuary (voornamelijk bamboe-bossen) of in het Kinabatangan Wildlife Sanctuary (altijd groen blijvende bomen en moeras-bos).
  • Hoe snel herstelt de biodiversiteit zich? Heeft de afstand van het dichtstbijzijnde bos invloed op het herstel van biodiversiteit?
  • Wat betekent de aanwezigheid van wilde olifanten op herbebossingswerk?

De enige manier om de toekomst van de olifant veilig te stellen, is samenwerking en kennisuitwisseling op alle niveaus. Mensen in zowel Azië als Afrika proberen manieren te vinden om met olifanten samen te leven. Onderzoekers zijn bezig met het testen van methodes om mens-olifant conflicten te beperken. Parken worden geconfronteerd met conflicten in omringende dorpen. En nationale overheden beseffen de impact van habitatfragmentatie en het belang van verbindingszones. De toekomst van de olifant hangt af van al deze betrokken partijen. Leren van elkaars ervaringen is daarbij cruciaal.

Steunt u het onderzoek van Bring the Elephant Home? Uw donatie is heel welkom! 
[text-blocks id=”donation-form” group=”RESEARCH”]

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page